The Voyuz Basenjis (1993 - 2016)

Gunn
Brenn
Avi
Spaz
Elvis
Ronnie

Other Basenji Links

About the Basenji FAQ
The Fanconi Protocol
The Basenji Club of America